در ادامه و بخش يازدهم از منظومه جهانگير نامه از سعيد اوحدى همراه با بانو رفعت به جمعبندى از اين داستان شيوا پرداخته شد و فراز نشيب آن و پيامى كه در آن نهفته شده اشاره داشتم ، 

درود و مهر : بخش دهم و پايانى منظومه بسيار شيوا و دلنشين جهانگير نامه را امروز در راديو فرهنگ پيشكش دارم به دوستاران فرهنگ ايرانزمين ، اين منظومه ارجمند شامل ٦٠٢٩ بيت ميباشد و داستان جهانگير پسر رستم است و سراينده كه قاسم مادح نام دارد و در سده هفتم ميزيسته تلاش نموده تا داستانى شبيه رستم و سهراب ولى از سرانجام غم انگيز آن بركنار باشد ، زيرا در شاهنامه فردوسى بزرگ سهراب به دست پدر كشته ميشود و در اينجا پس از جنگى سخت به آشنايى پدر و پسر مى انجامد و پايان شادى بخشى در پيشگاه خواننده قرار ميگيرد به چند بيت پايانى و آشنايى پدر و پسر پس از پانزده سال دورى نگاهى داشته باشيم :

درود بر دوستان مهربان : از هفته هاى گذشته در راديو فرهنگ منظومه شيوا و حماسه اى جهانگير نامه را در ده بخش و يا ده هفته بشكل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند ، اكنون بخش نهم اين منظومه را از راديو فرهنگ براى دوستان شنونده بر شمردم ، اين منظومه ارجمند شامل ٦٠٢٩ بيت ميباشد

درود بر دوستان مهربان : از هفته هاى گذشته در راديو فرهنگ منظومه شيوا و حماسه اى جهانگير نامه را در ده بخش و يا ده هفته بشكل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند ، اكنون بخش هشتم اين منظومه را از راديو فرهنگ براى دوستان شنونده بر شمردم ، اين منظومه ارجمند شامل ٦٠٢٩ بيت ميباشد

صفحه1 از3
Go to top