شرایط سیاسی ایران ضرورت تاسیس جبهه ای برای سازماندهی آزادیخواهان به قصد تقویت و رهبری جنبش آزادیخواهانه ی ملت ایران و دست یابی به جامعه ای آزاد و دموکراتیک راایجاب نموده است. به همین دلیل گروهی از نیروهای آزادیخواه پس ازمذاکرات فراوان و توافقات کلی ، جبهه ی دموکراتیک ایران را تاسیس ودرتاریخ 11 مهرماه 1379 خورشیدی آن را اعلام می نمایند.

اینک برای تمام افراد و تشکل های آزادیخواه که برای رهایی ملت مبارزه می کنند و علاقه مند هستند به این جبهه بپیوندند ، اصول خط مشی ده گانه به شرح زیر اعلام می گردد:

اصول خط مشی

الف : خط مشی تشکیلاتی

1- این تشکل به صورت جبهه ای شکل گیری می شود ، بنابراین احزاب ، سازمان ها ، اتحادیه ها و تشکل های مختلف می توانند با حفظ استقلال خود دراین جبهه عضویت داشته باشند.

2- احزاب و گروه ها با هرنوع فکر وعقیده و ایدئولوژی به شرط پذیرش و التزام به اصول آزادی و دمکراسی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، استقلال کشور و منافع ملی می توانند به عضویت این جبهه درآیند . بنابراین جبهه ی دموکراتیک ایران ازهیچ عقیده یا ایدئولوژی پیروی نمی کند ویک جبهه ی سیاسی آزاد و ملتزم به اصول پلورالیسم وتکثرگرایی است.

ب: خط مشی اجتماعی

3- درآیین اجتماعی ، این جبهه خود را ملزم به اجرای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با در نظر گرفتن مقتضیات و نیازهای کنونی بشر دانسته و دفاع از حقوق انسان ها فارغ از نژاد ، ملیت ، قومیت ، جنس و عقیده آنان در راس برنامه های این جبهه قراردارد.

ج: خط مشی سیاست بین المللی

4- جبهه ی دموکراتیک ایران روابط خارجی بین ایران با سایر ملل را برپایه قوانین و ضوابط بین المللی و احترام متقابل دانسته ، ضمن تاکید بر ایجاد روابط با تمام ملتها براساس منافع ملی ، حفظ تمامیت ارضی و استقلال همه جانبه کشور را از اصول خدشه ناپذیر خود می داند و به احدی اجازه دخالت درامورکشور تحت هیچ عنوانی را نخواهد داد.

د: خط مشی سیاست داخلی

5- این جبهه حق حاکمیت ملی ازطریق مشارکت همه جانبه آحاد شهروندان واحزاب و گروه ها درتعیین سرنوشت خود را ازابتدایی ترین حقوق مدنی وتنها ملاک مشروعیت حاکمیت به شمارآورده وبا هرنوع قیم مآبی صنفی یا ایدئولوژیک وهرنوع استبداد و خودکامگی فردی یا گروهی که حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی راخدشه دارنماید مبارزه فعال خواهد کرد. بنابراین تنها ملاک مشروعیت هرنوع حاکمیت رای اکثریت ملت خواهد بود که ازطریق رفراندوم و انتخابات آزاد به دست خواهد آمد.

6- آزادی ، دمکراسی ، برابری ، عدالت و مساوات طلبی ازاصول غیرقابل خدشه درخط مشی جبهه ی دموکراتیک ایران است و مشروعیت این جبهه و شرط عضویت تشکل ها دراین جبهه درالتزام همه جانبه به اصول فوق است . بنابر این احزاب و گروه هایی که درمنطق سیاسی و عملکرد اجتماعی خود آزادی و دمکراسی و عدالت خواهی راابزاری برای به دست آوردن قدرت قرار داده امابه این اصول التزامی ندارند نمی توانند دراین جبهه عضویت داشته باشند.

7- این جبهه معتقد به حکومتی دموکراتیک است ، بنابراین برجامعه ای باحاکمیت سکولارو چند حزبی وجدایی دین وهرنوع ایدئولوژی ازحکومتی که عملاً با منطق و اصول دمکراسی سازگاری ندارد، تاکید می کند.

ه : خط مشی مبارزاتی

8- جبهه ی دموکراتیک ایران برای رسیدن به اصول خط مشی خود در جهت نیل به جامعه ای مترقی و زندگی شرافتمندانه آحاد شهروندان و تامین آزادی ، رفاه ، توسعه همه جانبه، امنیت وجامعه ای مردم سالار ودموکراتیک ، مبارزه ی سیاسی و اعتراض آمیزرا ازحقوق اولیه خود و هم مهمترین تکلیف ملی وانسانی دانسته ودراین راه هیچ نوع تسامحی را جایزنمی داند.

9- جهت گیری جبهه ی دمکراتیک ایران درمقابل شیوه های استبدادی و غیردموکراتیک اعتراضی است وروش مبارزه دراین شرایط یک روش اعتراض آمیزتارسیدن به حاکمیتی قانونمند ، مدنی و دموکراتیک است. درصورت نیل به این هدف والا وملی حق خود می داند که همچون سایراحزاب گروه ها برای مشارکت دراداره کشور به رقابتی سالم ودموکراتیک بپردازد.

و: خط مشی جبهه برای حاکمیت آینده

10- جبهه دموکراتیک ایران براین باور است که درشرایط فعلی لازم است تمام آزادیخواهان درجهت دست یابی به حاکمیتی قانون مند ، دموکراتیک و ملی از طریق مراجعه به آرای عمومی مبارزات همه جانبه ، مسالمت آمیزو اعتراضی خود را تداوم و شدت بخشیده وتحت هیچ شرایطی کمترازحاکمیتی مردم سالاررضایت ندهند. دریک ساختاردموکراتیک است که تمام نابرابری ها ، مظالم ، مفاسد و تبعیض های اجتماعی ریشه کن شده و آحاد شهروندان دریک مشارکت همه جانبه با دیو فقر، بیکاری ، جهل ، عقب افتادگی ، ظلم ، استبداد، خشونت و ناهنجاری های گوناگون مبارزه اصولی نموده و کشور رابه سمت توسعه همه جانبه ورشد وتعالی درهمه زمینه ها سوق خواهند داد. امروزبیش ازهرچیزنیازمند اقتدارملی متکی براراده ملت وبرقراری دمکراسی ، قانون وامنیت برای تامین منافع ملی و بهبود زندگی آحاد شهروندان ایرانی هستیم. تنها درسایه حاکمیت ملی بامشارکت همه حزب ها وسلیقه ها و قومیت ها می توان به ایرانی آزاد ، آباد و توسعه یافته دست پیدا کرد.بافت قومی ، مذهبی ، اقلیمی ، فرهنگی – اجتماعی و شرایط اقتصادی ایران به گونه ای است که لازم است برای تحقق عدالت وتوسعه همه جانبه ضمن تاکید بریک پارچگی درچارچوب مرزپرگوهر و تقویت وحدت ملی درنحوه اداره کشور با به رسمیت شناختن واقعیات موجود درچارچوب یک حاکمیت غیرمتمرکزتصمیم گرفت . بدون توجه به این مهم ، عدالت ودموکراسی درکشوربرقرارنخواهد شد.

زنده باد آزادی و عدالت – برقرارباد دمکراسی و حاکمیت ملی – نابود باد استبداد

مهندس حشمت الله طبرزدی دبیر موسس جبهه دموکراتیک ایران

 

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

فیلمها و ویدئوها

 

"راهکارهای گذر از جمهوری اسلامی با شرکت احزاب و سازمان ها در همایش ایرانیان هامبورگ (قسمت اول) "نامه حشمت اله طبرزدی 7 دیماه 1393" 
"سخنرانی محمد زمانی در هامبورگ 12 فروردین "بررسی پرونده حشمت الله طبرزدی" 

Go to top